Stanovy

Stanovy Klubu orientačného behu KOBRA

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Klub orientačného behu KOBRA (ďalej len „klub“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti športu, telesnej výchovy, turistiky a v obdobných aktivitách.
 2. Klub je zameraný na orientačný beh vo všetkých podobách a ďalšie bežecké aktivity. Do klubu môžu vstúpiť i ďalšie odbory za podmienky rešpektovania týchto stanov, po rozhodnutí správnej rady a potvrdení členskou schôdzou klubu.
 3. Poslaním klubu je uspokojovať záujmy a záľuby svojich členov v oblasti športu a telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
 4. Klub je otvoreným, samostatným a nepolitickým združením občanov, ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 5. Klub je samostatný právny subjekt. Adresa pre korešpondenciu je KOBRA, Ing. Štefan Máj, Pod rovnicami 41, 841 04 Bratislava

Článok 2
Hlavné úlohy

 1. Klub vytvára ekonomické, materiálne, technické a personálne podmienky na činnosť členskej základne, ktorú združuje. Chráni ich záujmy a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť.
 2. Pre zabezpečenie činnosti a starostlivosti o materiálno-technickú základňu vykonáva podnikateľskú a obchodnú činnosť.
 3. V súlade s cieľmi a potrebami rozvoja klubu spolupracuje s patronátnymi organizáciami, fyzickými osobami a zainteresovanými štátnymi, telovýchovnými, spoločenskými a inými organizáciami v tuzemsku aj zahraničí.

Článok 3
Členstvo

 1. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne alebo čestné.
 2. Individuálne členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský občan bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku alebo aj cudzí štátny príslušník, ak súhlasí s týmito stanovami.  O prijatí rozhodne výbor klubu na základe písomnej prihlášky.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 30.6. daného roku.
 4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vylúčením pre neplnenie základných členských povinností po dobu 2 rokov a viac alebo pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube. O vylúčení rozhoduje členská schôdza klubu na návrh správnej rady klubu.
 5. Člen klubu má právo:
  1. Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov telovýchovných a športových aktivít usporiadaných klubom
  2. Zúčastňovať sa členských schôdzí klubu
  3. Dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď
  4. Mať aktívne a pasívne volebné právo. Podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov
  5. Aktívne volebné právo majú členovia starší ako 15 rokov
 6. Člen klubu má povinnosť:
  1. Dodržiavať stanovy klubu,  na ich základe vydané vnútorné predpisy a plniť úlohy z nich vyplývajúce
  2. Podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie
  3. Chrániť a zveľaďovať majetok klubu, účelne využívať materiál a prostriedky pridelené na činnosť
  4. Riadne a včas platiť schválené členské príspevky a poplatky
 7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej práva a povinnosti, rozsah a obsah spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo Slovenskej republiky.
 8. Čestné členstvo môžu orgány klubu udeliť jednotlivcom, kolektívom a organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj klubu.

Článok 4
Orgány klubu

 1. Najvyšším orgánom klub uje členská schôdza, ktorá sa koná spravidla 1x do roka.
 2. Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu, najmä:

Schvaľuje:

 1. stanovy klubu a ich zmeny
 2. názov a symboliku klubu
 3. správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
 4. plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie
 5. správu kontrolóra
 6. zásady čerpania finančných prostriedkov a dotácií, ktoré nie sú účelovo určené
 7. zánik klubu

Volí:

 1. členov výboru
 2. kontrolóra
 3. Výbor má troch členov a riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami. Koordinuje činnosť základných zložiek. Zastupuje klub na rokovaniach a chráni jeho záujmy. Riadi hospodársku činnosť s cieľom vytvárania zdrojov na zabezpečenie športovej činnosti. Získané prostriedky rozdeľuje podľa schválených zásad. Výbor si zo svojho stredu volí predsedu a tajomníka klubu.
 4. Menom klubu koná, vystupuje, uzatvára dohody a podpisuje dokumenty právnej povahy predseda klubu.  V prípade, ak okolnosti znemožnia konanie predsedovi klubu, konajú dvaja členovia výboru spoločne. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach s hodnotou nad 1 500 Eur sa vyžaduje podpis predsedu klubu a ďalšieho člena výboru.

 Článok 5
Kontrolór

Kontrolór je nezávislý orgán, ktorý vykonáva revíziu hospodárenia klubu a kontroluje činnosť výboru klubu. O výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Kontrolór má právo sa zúčastňovať na rokovaní orgánov klubu s hlasom poradným.

Článok 6
Volebné obdobie

Volebné obdobie výboru a kontrolóra je 3 roky.

Článok 7
Platnosť hlasovania

 1. Členská schôdza je uznášania schopná, keď sa jej zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov klubu s aktívnym volebným právom. V prípade, že členská schôdza nie je uznášania schopná, uskutoční sa ďalšia členská schôdza, ktorá začne o jednu hodinu neskôr ako bola pôvodne zvolaná členská schôdza. Členská schôdza konaná v náhradnom termíne je vždy uznášania schopná.
 2. Uznesenia členskej schôdze sú platné:
  1. V prípade hlasovania o bodoch uvedených v článku 4, bod 2 a), b) a g) vtedy, ak za ich prijatie hlasuje viac ako 2/3 prítomných členov
  2. V prípade hlasovania o ostatných veciach vtedy, keď za ich prijatie  hlasuje viac ako 1/2 prítomných členov
 3. Uznesenia výboru sú schválené, keď za ich prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina členov výboru.

Článok 8
Schvaľovacia doložka

Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi klubu konanej 19.3.1993, ich zmeny a doplnenia boli schválené na členských schôdzach konaných 22.1.1997, 4.12.2010 a 3. 2. 2011.

Výbor: 

Štefan Máj
Pavlína Májová
Radoslav Jonáš